Line ID: 086-5222313
 +662-731-2011

พิธีกัลยาณคุณ

พิธีกัลยาณคุณ

คือ การแสดงความกตัญญูต่อผู้ประสิทธิประสาทวิชา
อันจะเป็นการประสานสายสัมพันธ์ของครูและศิษย์ให้ยั่งยืน และก่อให้เกิดความเจริญยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่าย
อันเป็นผลมาจากพลังแห่งกัลยาณมิตตตา กัลยาณมิตตตาแสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี
คือ อยู่ร่วมหรือใกล้ชิดกัลยาณชน เริ่มต้นแต่มีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรในครอบครัว รู้จักคบคน
และเข้าร่วมสังคมกัลยาณชน ที่จะมีอิทธิพลชักนำและชักชวนกันให้เจริญงอกงาม
ในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
โดยเฉพาะให้เรียนรู้และพัฒนาการสื่อสารสัมพัธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตา
มีศรัทธาที่จะดำเนินตามแบบอย่างที่ดี และรู้จักใช้ปัจจัยภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคล หนังสือ
และเครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย ให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และความดีงาม
เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาชีวิต แก้ปัญหาและทำการสร้างสรรค์

พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตโต)

คำกล่าวพิธีสถาปนานักออกแบบแกลมเมอร์

พิธีกร : ประกาศรายชื่อนักออกแบบรับใบประกาศเกียรติคุณ และรับการสถาปนา
กรุณายืนเข้าแถวตอน แยกแถวตามระดับแต่ละชั้น หันหน้าไปยังประธาน
( เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการจุดเทียนสถาปนา )
Light & Sound : ไฟบริเวณรอบห้องหรี่มือลง เสียงเพลง พลังแห่งสีฟ้า เริ่มบรรเลงเบาๆ
พิธีกร : กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่อ่านจรรยาบรรณของแกลมเมอร์
( เจ้าหน้าที่อ่านจนจบ )
พิธีกร : กล่าวเชิญประธานกล่าวสถาปนา
ประธาน : ท่านนักออกแบบผู้เข้ารับการสถาปนาทุกท่านที่ยืนอยู่ตรงหน้าของพิธี ณ ขณะนี้ท่านมีความพร้อมแล้ว ที่ได้รับการขนานนามว่า “นักออกแบบ” ในเจตนารมณ์ของ Glammer Education โดยในความหมายของนักออกแบบ Glammer ท่านจะต้องปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาอาชีพของตน
รวมทั้งพัฒนาวงการเสริมสวยของไทยด้วยจิตใจที่มีปณิธานแน่วแน่ ดังต่อไปนี้
ขอให้ทุกท่านกล่าวตามข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของนักออกแบบแกลมเมอร์
ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว ที่จะดำเนินแนวทางการทำงาน ตามปรัชญาของแกลมเมอร์
ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว ที่จะเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ เพื่อทำงานร่วมกับนักออกแบบขององค์กรอื่น
ได้อย่างเป็นบูรณาการ ตามเจตนารมณ์ของแกลมเมอร์
ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว ที่จะเสียสละเวลาบางส่วน เพื่อถ่ายทอดสืบสานให้กับนักออกแบบรุ่นน้องต่อไปในอนาคต
และทั้งหมดนั้นคือปณิธานของนักออกแบบแกลมเมอร์
ขอให้ทุกท่านกล่าวคำว่า “พร้อม” เสียงดัง ๆ อีกครั้งหนึ่ง “พร้อม”
Light & Sound : เสียงฆ้องสถาปนา ดังกังวาน 3 ครั้ง แสงเทียนสถาปนาดับลง

พิธีกัลยาณคุณ

เสียงเพลง พลังแห่งสีฟ้าดังขึ้น พร้อมไฟรอบบริเวณสถาปนาสว่างขึ้น
เจ้าหน้าที่นำกรรไกรทอง มอบให้อาจารย์พี่เลี้ยงตัดปอยผมใส่ถุงกัลยาณกุลรวมกับผมของศิษย์
มอบให้ศิษย์ผู้น้อง และให้ศิษย์แสดงความขอบคุณกับอาจารย์พี่เลี้ยงจนเสร็จเรียบร้อยถือเป็นการเสร็จพิธี