Line ID: 086-5222313
 +662-731-2011

จรรยาบรรณนักออกแบบเกลมเมอร์

จรรยาบรรณนักออกแบบเกลมเมอร์

1.ข้าพเจ้าจะประกอบอาชีพเสริมสวยด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และจะนำวิชาความรู้ไปใช้กับลูกค้าเพื่อคุณภาพของผลงานมากกว่าที่จะเพื่อเพียงหวังผลตอบแทน

2.ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ความศรัทธาในตนเองต้องเสื่อมสิ้นไป
เพราะการทำงานเพียงแต่เอาผลกำไรโดยปราศจากความซื่อสัตย์ต่อผู้รับบริการ
ที่ควรได้รับสิ่งอันพึงมีพึงได้อย่างยุติธรรม

3.ข้าพเจ้าจะยึดมั่นอยู่เสมอว่า การพัฒนาธุรกิจของข้าพเจ้าจะต้องไม่ทำลายผู้อื่น
แต่กลับต้องช่วยกันส่งเสริมผู้ร่วมอาชีพเดียวกันเพื่อเชิดชูอาชีพเสริมสวย
ด้วยความศรัทธาในคุณค่าแห่งอาชีพตน

4.ข้าพเจ้าจะให้ความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจต่อผู้ร่วมอาชีพที่ตกทุกข์ได้ยากและอ่อนแอกว่า ด้วยการให้คำปรึกษาถ่ายทอดความรู้ และแนะนำส่งเสริมด้วยความจริงใจต่อผู้ร่วมอาชีพ

5.ข้าพเจ้าจะให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ข้าพเจ้า ด้วยความกตัญญูรู้คุณ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตลอดไป